REGULAMIN PORTALU CREW POLAND - POLSKIEGO PORTALU PRACY NA MORZU

§1
Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN – niniejszy dokument, który określa zasady i warunki korzystania z Portalu Pracy na Morzu Crew Poland. Regulamin, po zaakceptowaniu go przez Użytkownika, staje się umową pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Portalu Crew Pland obejmującą świadczenie usług elektronicznych na odległość.
WŁAŚCICIEL – Portalu Crew Poland to firma Crew International Sp. z o.o.ul. Sudecka 11, 71-497 Szczecin; NIP: 851-318-33-52;REGON: 361207879. Sąd Rejonowy Szczecin, XIII Wydział Gospodarczy; KRS 0000551636
UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Właściciela w ramach Portalu Crew Poland, na zasadach określonych w Regulaminie.
UMOWA – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Portalu Crew Poland; którego przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług oferowanych przez Portal.
PORTAL – Polski Portal Pracy na morzu Crew Poland, dostępny jako www.crewpoland.pl
REJESTRACJA – procedura zakładania konta.
KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Właściciela pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.
USŁUGA – świadczenia polegające na dostarczaniu treści cyfrowych określonych w Regulaminie.
KONSUMENT – w rozumieniu przepisów prawa, jest to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
APLIKACJA – wypełniony dobrowolnie przez Użytkownika formularz zawierający dane Użytkownika niezbędne do uczestniczenia w rekrutacjach prowadzonych przez Agencje/Firmy zalogowane na Polskim Portalu Pracy na Morzu.
AKTYWNA SUBSKRYPCJA – dostęp do wszystkich usług serwisu

§2
Postanowienia Ogólne

1. Polski Portal Pracy na Morzu Crew Poland nie jest agencją pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004 Nr 99 poz.1001) i nie jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność jako agencje zatrudnienia w oparciu art.18c, ust.2, pkt 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz.U. 2005 Nr 212 poz.1770).

2. Crew Poland nie ponosi odpowiedzialności za błędną kwalifikację przedmiotu działalności Portalu.

§3
Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Crew Poland

1. Użytkownikiem Portalu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Korzystanie z Portalu jest możliwe za pośrednictwem urządzenia z dostępem do Internetu, programu umożliwiającego przeglądanie zawartości Internetu. Do zalogowania się na Portalu niezbędne jest również konto poczty elektronicznej (email).

3. Dokonanie płatności za korzystanie z usług Portalu jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Portalu na świadczenie usług podlegających opłacie. Nie dotyczy to dostępu do ofert pracy, który dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników jest bezpłatny.

4. Użytkownik, podczas rejestracji wpisuje swój adres email i hasło, którymi będzie posługiwał się podczas korzystania z Portalu. W procesie rejestracji na adres email Użytkownika, zostanie przesłany link aktywujący konto.

5. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, zawierając umowę na warunkach określonych w Regulaminie, żąda uruchomienia usługi niezwłocznie (w przypadku usług płatnych niezwłocznie po opłaceniu zamówienia), co oznacza, że usługa zostaje uruchomiona przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Jest to jednoznaczne z utratą przez Konsumenta wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. O utracie prawa do odstąpienia od umowy w wyżej wskazanym terminie Klient zostaje poinformowany przy zawarciu umowy.

6. Użytkownik, poprzez udostępnienie swojego adresu email, zaakceptowanie Regulaminu podczas rejestracji oraz odznaczenie odpowiedniej rubryki na Portalu wyraża swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych.
(art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

7. Zalogowanie się na Portalu, wypełnienie aplikacji oraz zaznaczenie przez Użytkownika akceptacji Regulaminu oraz zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem przez niego, że pozostawione na Portalu dane są prawdziwe i zapisane dobrowolnie oraz że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych i udostępnianie ich zarejestrowanym na Portalu Crew Poland Użytkownikom-Agencjom/Firmą oraz innym uprawnionym podmiotom rekrutującym.

8. Użytkownicy Portalu zostają poinformowani o możliwości modyfikacji swoich danych lub możliwości ich usunięcia z Portalu w każdej chwili.

9. Administratorem danych, w myśl art.24 ustawy o ochronie danych osobowych, przekazanych Portalowi Crew Poland jest Właściciel Portalu – Crew International Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Sudecka 11.

10. Dane osobowe są udostępniane Agencjom, Armatorom i innym firmom rekrutującym, które nawiązały współpracę z Portalem Crew Poland, w prowadzonych przez nich procesach rekrutacji.

11. Odpowiedzialność Właściciela za:
a) skutki wejścia w posiadanie uprawnień Użytkownika do korzystania z usług Portalu przez osoby trzecie;
b) treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach Portalu;
c) utratę danych zamieszczonych na stronach Portalu;
d) szkody, jakie poniósł Użytkownik, w wyniku nieprawidłowego zapisu lub odczytu informacji;
e) niedostępność Portalu z przyczyn niezależnych od Właściciela, leżących po stronie innych podmiotów;
f) problemy techniczne dotyczące korzystania z Portalu, niezależne od Właściciela, np. będące wynikiem działania siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem Internetu;
g) przerwy uniemożliwiające korzystanie z Portalu, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, przeprowadzeniem konserwacji, czy testowaniem oprogramowania;
zostaje wyłączona, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa, z uwzględnieniem art. 473 § 2 kc W relacjach z konsumentami odpowiedzialność Właściciela obejmuje szkody zawinione.

12. Użytkownik nie może umieszczać na Portalu treści sprzecznych z obowiązującym prawem, naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

13. Użytkownik nie może przekazywać dostępu do swojego konta osobom trzecim.

14. Właściciel ma prawo zaprzestać udostępniania Portalu lub jego elementów Użytkownikowi, w sytuacji, gdy Użytkownik:
a) naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
b) naruszy przepisy prawa w szczególności publikując treści naruszające prawa osób trzecich;
c) działa na szkodę Właściciela lub innych Użytkowników, w tym przekazuje dostęp do swojego konta osobom trzecim.

15. Właściciel ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w samym Portalu. O zmianach Właściciel powiadamia Użytkowników drogą elektroniczną na adres email wskazany podczas rejestracji.

16. Właściciel może dokonać zmiany cennika usług płatnych realizowanych za pośrednictwem Portalu. O zmianie cennika Właściciel informuje Użytkownika drogą elektroniczną na adres mailowy, a nadto zamieszczając nowy cennik na Portalu. Zmiana ceny nie dotyczy usług już wcześniej wykupionych przez Użytkowników.

17. Właściciel może organizować promocje usług realizowanych za pośrednictwem Portalu, oferując inne niż standardowe warunki ich świadczenia. Warunki akcji promocyjnych określane są w odrębnych regulaminach.

§ 4
Warunki Świadczenia Usługi Prowadzenia Konta Użytkownika – „Pracownik”

1. Portal Crew Poland nie pobiera żadnych opłat od Użytkowników za założenie konta, wypełnienia aplikacji i udostępniania jej Rekruterom oraz za dostęp do publikowanych na Portalu ofert pracy.

2. Zalogowanie na Portalu jest możliwe po wpisaniu swojego Imienia i Nazwiska, adresu mailowego (loginu) i hasła oraz aktywacji konta poprzez link, który zostaje wysłany na podany adres email.

3. Użytkownik – Pracownik ma pełen darmowy dostęp do ofert pracy publikowanych w serwisie po dokonaniu prawidłowej procedury rejestracji oraz do płatnych usług serwisu po dokonaniu opłaty za pomocą systemu PayU, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Usługą płatną dla Użytkownika "Pracownika" jest promowanie swojej aplikacji na Portalu. Usługa ta jest dobrowolna i nie powoduje żadnych ograniczeń w korzystaniu przez Użytkownika "Pracownika" z innych dostępnych bezpłatnych usług Portalu. Dostęp do płatnych usług Portalu odbywa się poprzez wykupienie odpowiedniej liczby punktów Crew Points, które przyznawane są automatycznie po dokonaniu płatności w systemie akceptowanym przez Właściciela i dostępnym na Portalu.

5. Dostępne pakiety Crew Points i ich wartość znajdują się w cenniku, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik – Pracownik może promować swoją aplikację korzystając z punktów przeznaczonych na promocję ogłoszeń według zasad określonych w Regulaminie (Załącznik nr 1).

7. Użytkownik – Pracownik może dokupić punkty (Crew Points) przeznaczone na promocję swojej aplikacji.

8. Użytkownik, który wypełnił swoją aplikację otrzymuje tzw. „Rating Stars”, od 0 do 6, które określają w jakim stopniu aplikacja została wypełniona przez Kandydata, co jednocześnie jest informacją dla Agencji/Firmy, czy dana aplikacja jest kompletna, aktualna i wypełniona ze starannością. Funkcja „Rating Stars” jest jedynie narzędziem pomocniczym dla Użytkowników Pracowników i Użytkowników Agencji/Firm.

9. „Rating Stars” są przyznawane automatycznie przez system według następujących kryteriów:

  Rating Stars
Dodanie zdjęcia użytkownika
Uzupełnienie wymaganych pól aplikacji
Logowanie w ciągu ostatnich 14 dni
Zaznaczenie poziomu znajomości języka obcego
Zaznaczenie pozycji dotyczącej doświadczenia w przeciągu 3 ostatnich miesięcy
Posiadanie certyfikatów wymaganych na aplikowane stanowisko

 

10. Konto Użytkownika – Pracownika, na którym nie ma żadnej aktywności Użytkownika przez 12 miesięcy, może zostać usunięte przez Administratora Portalu.

11. Administrator Portalu informuje Użytkownika na 2 tygodnie przed likwidacją konta o zamiarze jego usunięcia.

§5
Warunki Świadczenia Usługi Prowadzenia Konta Agencji/Firmy

1. W przypadku Agencji pośrednictwa pracy, rejestracja na Portalu jest możliwa po przesłaniu skanu licencji upoważniającej do prowadzenia agencji pośrednictwa pracy wraz z danymi kontaktowymi osoby, która będzie miała dostęp do Portalu podczas procesu rejestracji. W przypadku Armatorów oraz zagranicznych Agencji Pośrednictwa Pracy wymagany jest skan ważnego certyfikatu MLC 2006 lub aktualny odpis KRS wraz z danymi kontaktowymi osoby, która będzie miała dostęp do Portalu.

2. W celu uzyskania dostępu do Portalu Agencja/ Firma rejestruje się poprzez stronę Portalu.

3. Konto Agencji/Firmy zostaje zweryfikowane przez Administratora Portalu. Po przeprowadzeniu weryfikacji konto zostaje aktywowane. Od tego momentu Agencja/Firma ma dostęp do wszystkich usług Portalu, w tym do przeglądu aplikacji Użytkowników i prowadzenia rekrutacji. O tym fakcie Agencja/ Firma zostaje poinformowana drogą elektroniczną na adres email podany podczas rejestracji.

4. Użytkownik logujący się na Portalu jako Agencja/Firma może zamieszczać oferty pracy oraz przeglądać bazę aplikacji Użytkowników na warunkach wcześniej ustalonych.

5. Dla każdej Agencji/ Firmy Portal ma prawo przygotować indywidualną ofertę współpracy.

6. Wraz z wykupieniem dostępu do konta, Agencja/Firma otrzymuje ustaloną liczbę Crew Points na wyróżnianie/nadawanie priorytetów zamieszczanych przez siebie ofert pracy.

7. Użytkownik Agencja/Firma może dokupić Crew Points przeznaczone na wyróżnianie/nadawanie priorytetów swoich ogłoszeń.

8. Użytkownik – Agencja/Firma może wyróżniać zamieszczane przez siebie oferty pracy za pomocą Crew Points w zależności od priorytetu oferty, według zasad opisanych w Regulaminie.

9. Użytkownik – Agencja/Firma po wykupieniu dostępu do usług Portalu ma dostęp do narzędzia umożliwiającego prowadzenie i zarządzanie procesami rekrutacji.

§ 6
Warunki Wyróżniania Zamieszczanych Ofert Pracy

1. Oferty pracy mogą być wyróżniane poprzez wykorzystanie płatnych usług dodatkowych, zwanych Crew Points na wyróżnianie ogłoszeń.

2. Usługa promowania oferty pracy polega na:
a) wyróżnieniu oferty kolorem odpowiednim dla danego rodzaju zamieszczanej oferty, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
b) umieszczeniu oferty na początku listy wyników wyszukiwania ofert pracy na Portalu, w wybranej sekcji ofert wyróżnionych na stronie „Wszystkie oferty pracy”;
c) wyróżnieniu oferty na stronie głównej Portalu.

3. Oferty pracy wyróżniane są według następującej hierarchii / kolejności:
a) ASAP offer;
b) Urgent offer;
c) Top offer.

4. Wyróżnienie oferty innym kolorem na liście wyników wyszukiwania ofert pracy powoduje, że oferta prezentowana jest z paskiem w kolorze odpowiadającym wybranemu wyróżnieniu w sekcji, w której prezentowane są oferty danej kategorii.

5. Umieszczenie Oferty na początku listy wyników wyszukiwania ofert pracy na Portalu polega na umieszczeniu oferty jako najnowszej, dodanej oferty pracy, w danej kategorii.

6. Wyróżnienie oferty na stronie głównej Portalu polega na umieszczeniu oferty na stronie głównej Portalu, przy czym wybór ofert odbywa się w drodze automatycznych losowań, dokonywanych przy każdym odświeżeniu strony. Każda oferta może zostać wylosowana wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają oferty, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.

§ 7
Usługa Crew Poland Transfer

1. Crew International Sp. z o.o. oferuje pośrednictwo usługi transportowej na rzecz Użytkownika, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującej Zamówienia na swoją rzecz lub na rzecz swoją i Pasażerów.

2. Zamówienie Usługi przez Użytkownika odbywa się za pomocą:
a) Strony internetowej: www.crewpoland.pl, zakładka Crew Poland Transfer
b) Infolinii pod numerem telefonu: +48 668 626 206 lub +48 883 633 395
c) Email: transfer@crewpoland.pl

3. Warunki i szczegóły świadczenia usługi transportowej znajdują się w Regulaminie firmy Get Ride będącej partnerem Crew International Sp. z o.o.

Regulamin Get Ride do pobrania w wersji pdf.

§ 8
Warunki Rezygnacji z Usług Portalu

1. Umowa na zakupione usługi zostaje rozwiązana po okresie, na który została zawarta przez Użytkownika.

2. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu w każdym czasie.

§ 9
Prawa Autorskie

1. Wszelkie treści prezentowane w ramach serwisu internetowego www.crewpoland.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób lub podmiotów które mają do nich pełne prawa.

2. Wszelkie treści prezentowane w ramach serwisu internetowego www.crewpoland.pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych aktach powszechnie obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego.

3. Crew International sp. z o.o udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z serwisu www.crewpoland.pl w celu zgodnym z przeznaczeniem i zgodnie z postanowieniami Regulaminu Crew Poland – Polskiego Portalu Pracy na Morzu.

4. Wszelkie zmiany, kopiowanie, powielanie zastosowanych rozwiązań i narzędzi, transfery, rozpowszechnianie, prezentacje oraz inne niewłaściwe cele są zabronione i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postepowania sądowego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10
Reklamacje

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, zapytania, informacje o błędach należy kierować drogą elektroniczną do Administratora Serwisu na adres: support@crewpoland.pl

2. Reklamacja usług Portalu może być zgłoszona drogą elektroniczną na adres: support@crewpoland.pl lub pisemnie na adres Właściciela Portalu.

3. Reklamacja z dokładnym opisem problemu, zawierająca adres elektroniczny zgłaszającego jest rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na wskazany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co zgłaszający wyraża zgodę.

§ 11
Postanowienia Końcowe

1. Właściciel jest uprawniony do zakończenia działalności Portalu w każdym czasie za uprzednim trzymiesięcznym uprzedzeniem przesyłanym Użytkownikom na adresy poczty elektronicznej, przy czym zakończenie działalności Portalu nie może nastąpić przed zakończeniem ostatniej płatnej usługi. W tym okresie zlecenia na nowe usługi nie będą przyjmowane.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwym prawem jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne, przy czym w relacjach z podmiotami niebędącymi Konsumentami właściwy będzie Sąd ze względu na siedzibę Właściciela.

 

Załącznik nr 1 - Cennik usług na Portalu Crew Poland

Ilość Crew Points

Cena Pakietu w PLN

Cena 1 CP w PLN

Oszczędzasz

10 Crew Points

10,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

20 Crew Points

18,00 zł

0,90 zł

2,00 zł

30 Crew Points

25,50 zł

0,85 zł

4,50 zł

50 Crew Points

40,00 zł

0,80 zł

10,00 zł

100 Crew Points

75,00 zł

0,75 zł

25,00 zł

200 Crew Points

140,00 zł

0,70 zł

60,00 zł

300 Crew Points

195,00 zł

0,65 zł

105,00 zł

400 Crew Points

240,00 zł

0,60 zł

160,00 zł

500 Crew Points

275,00 zł

0,55 zł

225,00 zł

1000 Crew Points

500,00 zł

0,50 zł

500,00 zł

3000 Crew Points

1350,00 zł

0,45 zł

1650,00 zł

Inne usługi:

Ilość Crew Points

Cena w PLN

Rodzaj usługi

BEZPŁATNE

0,00 zł

Założenie konta

BEZPŁATNE

0,00 zł

Wypełnienie aplikacji i dostęp do publikowanych ofert pracy

10 Crew Points

10,00 zł

Promowanie aplikacji Kandydata w systemie 10 dni

Agencja/ Firma:

Pakiety do usług serwisu Crew Poland przesyłamy zainteresowanym Firmom drogą mailową.

Wyróżnienie ofert pracy przez Agencję/Firmy

Rodzaj oferty

Kolor wyróżnienia

Okres/ dni

Opłata w CP

ASAP

czerwony

10

20 Crew Points

URGENT

pomarańczowy

10

15 Crew Points

TOP OFFER

niebieski

10

10 Crew Points

STANDARD

bez koloru

10

5 Crew Points

 

 

Ostatnia aktualizacja 24 Kwietnia 2016